HomeContactSponsorsSupport  
     
     2021


Contact


Dr. Keo Chanbo
Director and Professor of English-Khmer LiteratureBun Sokun, Author and Programmer


 • ព្យញ្ជនៈ និង ជើងព្យញ្ជនៈ (Consonants and Subscript)
 • ស្រៈពេញតួ (Independent Vowels)
 • ស្រៈ (Vowel Symbols)
 • អក្សរកាត់ (Abbreviations)
 • ព្យញ្ជនៈ និង ជើងព្យញ្ជនៈ (Consonants and Subscript)

  ក ក្កខ ខ្ខគ គ្គឃ ឃ្ឃង ង្ង
  ច ច្ចឆ ឆ្ឆជ ជ្ជឈ ឈ្ឈញ ញ្ញ, ក្ញ
  ដ ដ្ដឋ ឋ្ឋឌ ឌ្ឌឍ ឍ្ឍណ ណ្ណ
  ត ត្តថ ថ្ថទ ទ្ទធ ធ្ធន ន្ន
  ប ប្បផ ផ្ផព ព្ពភ ភ្ភម ម្ម
  យ យ្យរ ក្រល ល្លវ វ្វស ស្ស
  ហ ហ្ហឡ ឡអ អ្អ  ស្រៈពេញតួ (Independent Vowels)

  ព្ធ  ស្រៈ (Vowel Symbols)

  ា កាិ កិី កីឹ កឹ
  ឺ កឺុ កុូ កូួ កួ
  ើ កើឿ កឿៀ កៀេ កេ
  ែ កែៃ កៃោ កោៅ កៅ
  ុំ កុំ ំ កំ ាំ កាំ ះ កះ
  ិះ កិះ ុះ កុះេះ កេះោះ កោះ  អក្សរកាត់ (Abbreviations)

  1abbr.abbreviationពាក្យសរសេរកាត់
  2adj.adjectiveគុណនាម
  3adv.adverbកិរិយាវិសេសន៍
  4Aero.Aeronauticsអាកាសចរវិទ្យា
  5Agri.Agricultureកសិកម្ម
  6AmE.American Englishអ៊ិងគ្លីសបែបអាមេរិក
  7Anat.Anatomyកាយវិភាគវិទ្យា
  8Anthr.Anthropologyមនុស្សវដ្តវិទ្យា
  9Arch.Archaicបុរាណ
  10Archeol.Archeologyបុរាណវិទ្យា
  11Archit.Architectureស្ថាបត្យកម្ម
  12Arith.Arithmeticលេខគណិត
  13Art.Articleគុណនាមវិសេស
  14Astrol.Astrologyហោរាសាស្រ្ត
  15Astron.Astronomyតារាសាស្រ្ត
  16Aux.Auxiliaryកិរិយាស័ព្ទជំនួយ
  17Biol.Biologyជីវសាស្រ្ត
  18Bot.Botanyភូតគ្រាមវិទ្យា
  19BrE.British Englishអ៊ិងគ្លីសបែបប្រទេសអង់គ្លេស
  20Brit.Britishនៃប្រទេសអង់គ្លេសឬជនជាតិអង់គ្លេស
  21Bus.Businessពាណិជ្ជកម្ម
  22Cap.Capital letterអក្សរធំ
  23Carp.Carpentryជំនាងឈើ
  24Chem.Chemistryគីមីវិទ្យា
  25Christ.Christianityគ្រឹស្តសាសនា
  26Cl.Clergyបព្វជិត អាចារ្យ អ្នកបួសក្នុងសាសនាគ្រឹស្ត
  27Coll.Colloquialគ្រាមភាសា ភាសានិយាយតាមស្រុកតាមភូមិ
  28Comp.Comparativeប្រៀបធៀប
  29Cond.Conditionalមានលក្ខខ័ណ្ឌ
  30Conj.Conjunctionសន្ធានស័ព្ទ
  31Contr.Contractionពាក្យពង្រួញ
  32def.definiteច្បាស់លាស់
  33dem.demonstrativeនិទស្យន៍ (ដែលបង្ហាញ)
  34Derog.Derogatoryដែលប្រមាថ
  35DetDeterminerសម្រាប់ប្រើជាកំណត់
  36Dial.Dialectalនៃគ្រាមភាសា និយាយរដឺន
  37Dim.Diminutiveល្អិតៗ តិចតួច ស្តួចស្តើង
  38Econ.Economicសេដ្ឋសាស្រ្ត
  39Elect.Electronicអេទ្បិចត្រូនិច, អស្យាណូវិទ្យា
  40Eleg.Elegantថ្លៃថ្នូរ,​ ប្រណីត
  41Eloq.Eloquentប្រកបដោយវោហារកោសល្យ
  42Emph.Emphaticដែលសង្កត់បញ្ជាក់
  43Eng.Englishភាសាអង់គ្លេស
  44EuphEuphemismពាក្យសម្រាល
  45Expl.Expletiveនាមសព្ទមិនចំពោះ
  46Fam.Familiarធ្លាប់ស្គាល់
  47Fem.Feminineឥត្ថីលិង្គ ភេទស្រី ភាពជាស្រី
  48Fig.Figurativeអត្ថបដិរូប ន័យទូលាយ ន័យបញ្ឆិតបញ្ឆៀង
  49Fin.Financeហិរញ្ញវត្ថុ
  50Fish.Fishingការនេសាទ
  51Fol.by.Followed byមានអ្វីពីក្រោយ
  52Form.Formalជាពិធីការត្រឹមត្រូវ
  53Fr.Frenchភាសាឬជនជាតិបារាំង
  54Furn.Furnitureគ្រឿងសង្ហារឹម
  55Gen.Generalទូទៅ
  56Geog.Geographyភូមិវិទ្យា
  57Geol.Geologyភូតុព្ភវិទ្យា
  58Geom.Geometryធរណីមាត្រវិទ្យា
  59Govt.Governmentរដ្ឋាភិបាល
  60Gram.Grammarវេយ្យាករណ៍
  61Idm.Idiomសំនួនពាក្យមិនធម្មតា
  62Impers.Impersonalអបុគ្គលិក មិនផ្ទាល់ខ្លួន
  63Indef.Indefiniteមិនកំណត់
  64Indic.Indicationប្រាកដ
  65Inf.Infinitiveកិរិយាស័ព្ទភាពដើម
  66Interj.Interjectionឧទានស័ព្ទ
  67Interr.Interrogativeបុច្ឆនៈ សួរ
  68Intr.Introductionបុព្វប្រយោគ
  69iv.Intransitive verbអកម្មកិរិយាស័ព្ទ
  70Journ.Journalismពត៌មានវិទ្យា
  71L.Lawច្បាប់
  72L.C.Lower caseអក្សរតូច
  73Ling.Linguisticភាសាវិទ្យា
  74Lit.Literaryនៃអក្សរសាស្រ្ត
  75Masc.Masculineបុំលិង្គ ភេទប្រុស ភាពជាប្រុស
  76Math.Mathematicគណិតវិទ្យា
  77Mech.Mechanicយន្តវិទ្យា
  78Med.Medicineវេជ្ជសាស្រ្ត
  79Mil.Militaryយោធា
  80Min.Miningការជីករ៉ែ
  81Mus.Musicតូរ្យតន្រ្តី
  82mv.Modal verbកិរិយាស័ព្ទបន្សំ
  83n.Nounនាម
  84Naut.Nauticalនាវាចរ
  85Neg.Negativeអវិជ្ជមាន បដិសេធ
  86Neol.Neologismពាក្យថ្មី
  87Nom.Nominativeជាប្រធាន
  88obj.Objectiveកម្មបទ
  89Obs.Obsoleteប្រើលែងបាន លប់ចោល ផុតសម័យ
  90Opp.Oppositeផ្ទុយ
  91P.Paliបាលី
  92Pej.Pejorativeដែលរិះគន់
  93Pers.Personalអុរិសៈ,​ បុគ្គល, ផ្ទាល់ខ្លួន
  94Phonet.Phoneticសទ្ទសាស្រ្ត
  95Phr.Phraseប្រយោគ
  96Phys.Physicរូបសាស្រ្ត, រូបវិទ្យា
  97Pl.Pluralពហុវចនៈ ពាក្យបញ្ជាក់ចំនួនលើសពីមួយ
  98Poet.Poeticកវីនិពន្ធ, ជាកាព្យនិទាន
  99Pol.Politeគួរសម, សេចក្តីគោរព
  100Polit.Politicនយោបាយ
  101Poss.Possessiveសាមីសម្ព័ន្ធ
  102pp.Past Participleកិរិយាស័ព្ទ ប្រើសម្រាប់ពេលកន្លងមកហើយ
  103Pr. n.Proper nounអសាធារណនាម
  104Pre.Predicativeដែលសំអាង
  105Prec. byPreceded byមាននៅមុខ
  106Pref.Prefixបុព្វបទ
  107Prep.Prepositionអាយតនិបាត
  108Pres.Presentវត្តមានកាល បច្ចុប្បន្ន ឥលូវហ្នឹង
  109Pres. p.Present participleកិរិយាសព្ទថែម ing មានន័យថា កំពុង
  110Print.Printingការបោះពុម្ព
  111Pron.Pronounសព្វនាម
  112pt.Past tenseអតីតកាល
  113Rail.Railroadផ្លូវរទេះភ្លើង
  114Refl.Reflexiveឆ្លុះបញ្ចាំង
  115Rel.Relativeទាក់ទង យោងទៅលើ
  116Roy.Royalរាជ រាជា
  117Rur.Ruralនៃជនបទ
  118Sing.Singularឯកវចនៈ មួយ ទោល
  119Skt.Sankritសំស្រ្កិត
  120Sl.Slangពាក្យនិយាយរយរាយ
  121So.Someoneនរណាម្នាក់
  122Sp.Sportកីឡា
  123Sth.Somethingអ្វីមួយ
  124Subj.Subjunctiveមិនប្រាកដ
  125Suf.Suffixបច្ច័យ
  126Superl.Superlativeអតិវិសេស
  127Syn.Synonymវេវចនសព្ទ
  128T.M.Trade markនិកិ្ខត្តសញ្ញា
  129Theat.Theaterល្ខោន
  130TVTelevisionទូរទស្សន៍
  131tv.Transitive verbសកម្មកិរិយាសព្ទ
  132U.S.United Statesសហរដ្ឋអាមេរិក
  133Urb.Urbanនៅទីក្រុង នៃទីប្រជុំក្រុង
  134Usu.Usuallyធម្មតា
  135v.Verbកិរិយាសព្ទ
  136Vulg.Vulgarថោកទាប
  137Zool.Zoologyសត្វវិទ្យា
  138ស. រ. អ.សហរដ្ឋអាមេរិកUnited States of America
  139ស. ម.សង់ទីម៉ែត្រcentimeter
  140អ. ម.អត្ថបដិរូបfigurative
  141ឧ.ឧទាហរណ៍example
  142ម.ម៉ែត្រmeter
  143ម. ម.មីលីម៉ែត្រmillimeter
  144ម. ព.មើលពាក្យsee the word
  145ម. ក.មីលីក្រាមmilligram
  146ព.ពាក្យword
  147ព. ស. ក.ពាក្យសរសេរកាត់abbreviation
  148ព. ព.ពាក្យពង្រួញcontraction word
  149ព.​ ផ.ពាក្យផ្ទុយantonym
  150គ. ម.គីឡូម៉ែត្រkilometer
  151គ. ក.គីឡូក្រាមkilogram
  152ផ. ន.ផ្ទុយនឹងopposite to
  153ល.លីត្រliter
  154ក.ក្រាមgram

  www.English-Khmer.com - www.en-kh.com